Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació: PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L.
Domicili social: Polígon industrial “Barrio Ballonti II”, Pavelló D-1 · 48530 Ortuella – Bizkaia
Telèfon: 944 561 383
Correu electrònic: prest@prestservicios.com
Nom de domini: www.prestservicios.com

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant “condicions generals”) que regulen l’accés, la navegació i l’ús dels llocs web sota el domini “www.prestservicios.com” (d’ara endavant “lloc web”), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (d’ara endavant s’entén per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). Amb independència d’aquestes condicions, PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. podrà establir condicions particulars que regulin l’ús i/o la contractació de serveis específics oferts als usuaris a través del lloc web.

DEFINICIONS:

S’entén que l’accés o la utilització del lloc web per part de l’usuari implica automàticament l’acceptació expressa i sense reserves de l’usuari d’aquestes condicions general. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.
En aquest sentit, s’entén per usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al lloc web.

ADVERTÈNCIA PRÈVIA A L’ÚS:

Abans d’utilitzar i/o contractar aquests serveis específics prestats per PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L., l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars corresponents creades amb aquesta finalitat per la institució esmentada. La utilització i/o la contractació d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. en el moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les denominacions, marques, signes, distintius, noms comercials, dissenys i/o logotips inclosos en aquest lloc web són elements degudament registrats per PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L.. L’ús indegut d’aquestes denominacions, marques, signes, distintius, noms comercials, dissenys i/o logotips per part d’una persona diferent al seu titular legítim podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Aquest lloc web és propietat de PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L..
Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial d’aquest lloc web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des del lloc web a altres llocs web són propietat de PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L., llevat que s’especifiqui altrament. Correspon, per tant, a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. l’exercici exclusiu dels drets d’explotació i reproducció del lloc web. L’usuari podrà descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web, exclusivament per a ús personal i sempre que es respectin els drets del titular. En cap cas podrà canviar, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquest lloc web. Tampoc no podrà reproduir, transmetre o modificar el contingut d’aquest lloc web, directament o indirectament, sense l’autorització escrita prèvia de PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L..

4. ACCÉS AL LLOC WEB I ALS CONTINGUTS

CONDICIONS D’ACCÉS:

L’accés al lloc web per part dels usuaris és lliure i gratuït. Tanmateix, alguns dels serveis i continguts oferts per PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. o per terceres parts a través del lloc web poden estar subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en el mètode que es determini en les Condicions particulars corresponents, que estaran a disposició de l’usuari de manera clara.
Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del Lloc web per part de menors d’edat. En aquest cas, els menors hauran d’obtenir prèviament el consentiment oportú dels seus pares, tutors o representants legals, que es consideraran responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la legislació vigent.

OBLIGACIONS DE L’USUARI:

L’usuari utilitzarà els continguts del lloc web d’acord amb el dret i l’ordre públic, i s’abstindrà d’utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums.
L’usuari s’abstindrà de reproduir o copiar, distribuir, realitzar qualsevol tipus d’acte de comunicació pública per si mateix o mitjançat terceres persones a través de qualsevol suport o format, transformar o modificar els continguts, llevat que compti amb l’autorització del titular dels drets d’autor sobre els continguts.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Els continguts inclosos en el lloc web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. L’ús comercial no autoritzat dels continguts i la seva revenda queden prohibits, llevat que es compti amb l’autorització escrita prèvia de PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L..
Si per a la utilització i/o contractació d’un servei al lloc web, l’usuari ha de registrar-se o iniciar sessió, l’usuari serà el responsable de proporcionar informació vertadera, lícita i de la qual sigui titular exclusiu. Si com a conseqüència del registre, l’usuari rebés una contrasenya, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir la contrasenya per accedir a aquests serveis en secret. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de les contrasenyes que PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. els proporcioni i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per part de terceres persones il·legítimes que utilitzin una contrasenya que hagi estat proporcionada a l’usuari per fer ús dels serveis.
En virtut del que s’ha esmentat anteriorment, l’usuari té l’obligació de notificar de manera immediata a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. l’ús indegut, el robatori o la pèrdua de les contrasenyes.
Mentre no es comuniquin aquests fets, PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. queda exempta de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.
L’accés, navegació i ús del lloc web és responsabilitat de l’usuari, de manera que l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional que PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. o el seu personal proporcioni en relació amb l’ús del lloc web i dels seus continguts. Igualment t’instem a comunicar a la institució esmentada qualsevol fet del qual tinguis coneixement i suposi una conducta contrària a la llei o una vulneració dels drets de tercers.

6. EINES DE PARTICIPACIÓ, FÒRUMS I ALTRES

DEFINICIÓ, ENUMERACIÓ:

Vídeoxat, sessions en línia, enquestes, blogs, comentaris en blogs, fòrums de discussió, xarxes socials.

NORMES DE PARTICIPACIÓ:

En definitiva, PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web del prestador. Tanmateix, i en compliment amb el que disposen els art. 11 i 16 de l’LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’ésser classificat d’aquesta manera, et preguem que ho notifiquis de manera immediata a l’administrador del lloc web (prest@prestservicios.com).

7. CONTINGUTS APORTATS I CREATS PER L’USUARI

En cas que l’usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret que pugui posseir una tercera persona.
L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. per qualsevol dany derivat de comunicacions que proporcioni personalment o en nom de PREST.
PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. es reserva la facultat de divulgar, publicar, editar, transformar i traduir els continguts enviats per l’usuari.
En cas que els continguts enviats pels usuaris incloguin imatges, vídeos, etc., l’usuari declara, garanteix i accepta:

 • Que és major d’edat a efectes legals.
 • Que és l’autor o el titular dels drets d’autor sobre aquesta producció i que té dret a enviar-la, i que aquesta producció no infringeix cap dret de propietat intel·lectual.
 • Que les gravacions esmentades han estat realitzades amb el consentiment de les persones que hi apareixen i que, en cas que hi apareguin menors, els representants legals, pares o tutors dels menors han concedit el consentiment esmentat per escrit, i l’usuari el podrà acreditar en qualsevol moment que s’exigeixi.

L’usuari reconeix l’assumpció de responsabilitat per les qüestions anteriors i deixarà indemne a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. per tots els danys i perjudicis que la seva conducta, dolosa o negligent, pugui ocasionar-li a causa del seu incompliment.
PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L., a la seva elecció, es reserva el dret de comunicar públicament l’obra rebuda de la manera que consideri convenient, i queda igualment facultada per a la seva edició, reproducció, transformació i comunicació pública. Amb aquesta finalitat, l’usuari cedeix a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L., a títol gratuït i sense caràcter exclusiu, tots els drets d’autor (a títol enunciatiu: els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les modalitats possibles, en relació amb els continguts enviats). Aquesta cessió es realitza per a tot el món, per la durada màxima prevista actualment a la Llei de propietat intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels fets i continguts següents, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar:

 • Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i funcionament efectiu del lloc web i/o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinença, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, independentment de la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d’un altre tipus que originin aquests fets.
 • L’absència d’errors en aquests continguts.
 • La transmissió i/o existència de virus, altres elements o programes lesius per a l’equip dels usuaris que poguessin afectar-los com a conseqüència de l’accés, l’ús o l’examen del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
 • La invulnerabilitat del lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el lloc web.
 • Els danys i perjudicis que causi a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. preveu al lloc web. Igualment, no es fa responsable del danys i perjudicis que irrogui a tercers en cas de vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.
 • De l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d’una tercera persona o contrari al contingut d’aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l’ordre públic, del lloc web, dels seus serveis i continguts, per part dels usuaris.
 • De les vulneracions o infraccions que tercers cometin de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d’intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre d’altres, de tercers.
 • Vicis o defectes dels continguts i/o serveis a què s’accedeixi a través del lloc web.
 • Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels usuaris dels continguts del lloc web.

Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l’ús dels continguts i serveis del lloc web per part dels usuaris.
L’enumeració anterior té únicament caràcter enunciatiu i no limitatiu, i no és, en cap cas, exclusiva ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats directament o indirectament d’aquests supòsits i d’altres no especificats de característiques anàlogues.
Tanmateix, PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. manifesta que ha adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb la tecnologia disponible i les seves possibilitats, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió als usuaris de virus i altres components perjudicials.

9. ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB (LINKS):

PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. pot incloure al lloc web botons, links, bàners, etc., que redirigeixin a altres llocs web. Aquests elements s’anomenen enllaços. Terceres persones gestionen aquests elements i PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. no assumeix cap responsabilitat en relació amb aquests enllaços, ja que una tercera part és responsable del seu contingut i dels béns o serveis que aquests llocs puguin oferir.
L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part del lloc web www.prestservicios.com a un altre lloc web aliè no implica que existeixi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. i el titular d’aquest lloc.

ENLLAÇOS AL WEB DE PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. DES DE LLOCS WEBS TERCERS:

Qualsevol entitat o usuari que vulgui establir algun tipus d’enllaç destinat al lloc web www.prestservicios.com, haurà de complir les condicions següents:

 • Els enllaços només es podran establir amb la pàgina d’inici del portal i mai amb pàgines diferents a la primera pàgina del portal, llevat autorització expressa.
 • En cap cas es podrà fer entendre que PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. autoritza l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis o continguts oferts pel web des del qual es genera l’enllaç.
 • No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis d’aquest lloc web.
 • Llevat que PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. ho autoritzi expressament, la pàgina on s’estableix l’enllaç no podrà tenir cap distintiu (marca, nom comercial, denominació, logotip, signe distintiu) que faci referència a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. exceptuant els signes integrats en el mateix enllaç.
 • Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol tipus de navegador o border environment sobre les pàgines de PREST OUTSOURCING.
 • No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i els bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, al lloc web des del qual s’estableixi l’enllaç.
 • L’existència d’un enllaç entre un lloc web i aquest web no implica l’existència de relacions entre PREST OUTSOURCING i el propietari d’aquest lloc web, ni l’acceptació i l’aprovació dels seus continguts i serveis.
 • Qualsevol infracció d’aquestes condicions pot comportar l’exercici d’accions judicials corresponents contra l’usuari.

PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per cap aspecte relatiu al lloc web que estableixi l’enllaç destinat a la web de la universitat.
PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. podrà exigir la retirada immediata, sense cap justificació, a terceres persones que estableixin al seu lloc web un enllaç al lloc web www.prestservicios.com que no s’ajusti als apartats anteriors.

10. MODIFICACIÓ DE CONDICIONS GENERALS I VIGÈNCIA

PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. podrà, sense avís previ, modificar els termes i condicions que aquí s’estipulen, totalment o parcialment, i podrà publicar qualsevol canvi en la mateixa manera que apareguin aquestes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.
Aquestes condicions generals romandran vigents mentre estiguin publicades. Si després de la seva publicació inicial hi hagués qualsevol tipus de canvi, les noves condicions generals modificades passarien a tenir vigència.
Els usuaris consentiran tàcitament les noves condicions en cas que accedissin al web després que aquests canvis s’haguessin produït.
Sense perjudici del que disposen les condicions particulars, PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. podrà donar, interrompre, resoldre o cancel·lar, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del seu lloc web, sense que l’usuari pugui exigir a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. cap indemnització.
Després d’aquesta cancel·lació, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts que es preveuen en aquest document.

11. PROTECCIÓ DE DADES

PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. està profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reglament de desenvolupament de l’LOPD.

 • L’emplenament de totes les dades de caràcter personal sempre que siguin requerides és necessari per oferir els serveis oferts i no es podrà dur a terme si l’usuari no consent la inclusió de les seves dades als fitxers corresponents o al tractament informàtic posterior.
 • Aquestes dades s’inclouran en fitxers automatitzats o mixtos, el responsable dels quals és PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L., que es destinaran a les finalitats específicament indicades en el formulari de recollida de dades i es tractaran de manera confidencial per part del responsable del fitxer.
 • En qualsevol cas, l’usuari és responsable de la veracitat i exactitud de les dades facilitades i PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. es reservarà el dret d’excloure dels serveis registrats als usuaris que hagin facilitat dades falses o inexactes, sense perjudici de la resta d’accions que procedeixin per llei.
 • Totes les dades que es registrin es tractaran amb caràcter confidencial i l’usuari registrat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades mitjançant comunicació escrita dirigida a la societat responsable del fitxer, PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L., indicant com a destinatari el responsable de comunicació, o a l’adreça de correu electrònic prest@prestservicios.com.

12. COMUNICACIONS COMERCIALS – WEB

Des del moment en què l’usuari introdueix les seves dades en qualsevol formulari d’aquest lloc web, l’usuari autoritza i consent, en els termes que redacta cada formulari, a PREST, SERVICIOS Y MANIPULADOS S.L. a oferir els seus serveis per mitjà de comunicacions informatives i promocionals. D’acord amb l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, el titular de les dades autoritza expressament l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals a través de qualsevol mitjà electrònic, sense perjudici de que el consentiment per a la recepció de comunicacions comercials o promocionals pugui ésser revocat en qualsevol moment enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça prest@prestservicios.com, indicant en l’assumpte la referència “revocació de publicitat”.

Open chat
1
Bienvenido a PREST Servicios & Manipulados
¿En qué podemos ayudarte?